Cerkak Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti


Cerkak Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti - Pamucalan agami ngrupikaken pondasi ingkang kiyat lebet mbentuk karakter ingkang ngapitadosan, langkung agami anak saged dipunwucalaken babagan hal-hal ingkang sae uga hal ingkang awon, langkung agami ugi anak nggadhahi pandangan uga aos – aos kemanusiaan mawi watesan-watesan lebet mandamel dadosipun langkung pamucalan agami ingkang sae, ngrupikaken jangkah awal ingkang sae lebet panyinaon manah pekerti.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti
Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti.

Saben anak nggadhahi sifat uga karakter ingkang bermacam- macam. enten ingkang bersifat pangisin, enten ingkang bersifat pitados badan, enten ingkang bersifat pamendel uga dadosipun. sasaenipun lebet numindakake panyinaon manah pekerti satiyang guru utawia tiyang sepuh kedah nyumerepi riyen sifat uga karakter pamawi wucalipun, uga lajeng mucalaken kaliyan metode yangcocok kaliyan karakter piyambake sedaya, uga ampun meksa piyambake sedaya utuk numindakake samukawis ingkang mboten piyambake sedaya kajengi amargi punika badhe ndamel piyambake sedaya tertekan uga mboten saged nampi pamucalan manah pekerti yag dipunsukakna kaliyan sae.

Ngaosi saben perilaku,tindakan uga pikantuk saking anak ngrupikaken salah satunggal cara pamucalan manah pekerti. menawi sang anak numindakake kalepatan, ampun lajeng ndukananipun uga hukumipun, nanging ajak piyambakipun crios uga pados alas an punapa piyambakipun numindakake hal kesebat uga saksampune punika enggal dipunsukani wicanten mawi penalaran menawi ingkang piyambakipun tumindakake punika klintu uga mboten sae.

Bersikap anteng lebet mucal anak umur dini, amargi ing dasarnya sedaya tindakan ingkang dipuntumindakake sang anak yaiku mukawis proses saking badanipun konjuk manggih jatos badan utawi identitas badanipun.

Komunikasi yaiku faktor wigati lebet sedaya hal, saking komunikasi kita sedaya saged nyumerepi menapa ingkang dipunkersakaken anak uga ingkang mboten piyambakipun kersakaken. ajaka anak lebet diskusi keluarga, uga regeni sedaya pendapat-pendapat ingkang piyambakipun ngantosaken, saking mrikua sang anak nggadhahi raos pitados badan lebet ngantosaken pamanah uga berdemokrasi. Hal niki saged dipunawiti saking hal-hal ingkang alit missal berdiskusi masalah tedhan, panggen rekreasi, utawia sekolahnya.

Ngginakaken wanci ingkang dipunpek tiyang sepuh semaksimal bokmenawi kala sareng anak. Walau namung sekedhap uga ing wanci ngeca-eca, kaliyan nonton tv misalnya,ajaklah berkomunikasi uga sukakna wicanten wicanten ingkang nggina uga mungu badanipun.

Nyawisaken wanci khusus sareng anak berguba sanget lebet nuwuhaken kecelakan batos antawis tiyang sepuh kaliyan sang anak. niki saged nduwe tujuan sang anak menghorrmati uga ngaosi tiyang sepuhipun. Hal niki saged dipuntumindakake langkung hal-hal alit kados ta lebet nangekaken uga ngiringaken sang anak tilem. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti