Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Anak Gembala yang Bijaksana


Cerkak Bahasa Jawa - Riyen kala, enten satiyang ingen alit ingkang tepang ngantos tebih dipunpundi-pundi amargi sanguh nyukani wangsulan ingkang bijaksana inggil sedaya pitakenan ingkang dipunsukakna dhatengipun.

Prungon kesebat ngantos datheng kuping ratu ing keraton punika, nanging sang ratu piyambak kirang pitados kaliyan menapa ingkang tiyang prungonaken babagan ingen alit punika, amargi punika, anak ingen kesebat dikengkenaken konjuk datheng uga sowan datheng istana.

Cerita Cekak Bahasa Jawa Anak Gembala yang Bijaksana
Cerita Cekak Bahasa Jawa Anak Gembala yang Bijaksana.

Nalika piyambakipun tiba, ratu wicanten dhatengipun: "menawi sampeyan saged nyukakaken wangsulan saking telu pitakenan ingkang badhe kula sukakna dhateng sampeyan, kula badhe nganggep sampeyan dados anak kula piyambak, uga sampeyan badhe gesang berbahagia kaliyan kula ing istanaku."

"Napa ketelu pitakenan punika, paduka?" taken anak ingen punika.

"Ingkang setunggal yaiku, pinten kathah tetesan toya ingkang enten ing seganten?"

"Tuanku Paduka," wangsul anak ingen, "sampeyan kendelaken sedaya tetesan toya ingkang enten ing bumi dadosipun mboten enten setunggal tetespun ingkang badhe mlebet datheng seganten sadereng kula micalipun, uga kala punika, kula badhe nyriyosi Paduka pinten kathah tetesan ingkang enten ing seganten!"

"Pitakenan kaping kalih," tembung ratu, "pinten kathah kartika ingkang enten ing tawang?"

"Sukani kula selembar dlacang ageng," tembung anak punika, lajeng piyambakipun ndamel mekaten kathah lubang kaliyan setunggal jarum dadosipun kekkugan mboten mbokmenawikaken konjuk dipunetang.

Kala rampung pun anak ingen wicanten: "Wilangan kartika ingkang enten ing tawang sami kathahipun kaliyan lubang ingkang enten ing dlacang niki, adakah ingkang saged micalipun?"

Nanging mboten satiyanga sanguh micalipun. lajeng ratu wicanten malih "pitakenan ketelu yaiku, pinten detik ingkang enten lebet kelestantunan".

"Ing keraton niki, manggen redi adamantine, setunggal mil inggilipun, setunggal mil wiyaripun, uga setunggal mil lebetipun, uga saben setunggalewu taun, seekor peksi datheng konjuk menggosok paruhnya datheng redi kesebat, uga, kala sedaya redi sampun ing gosok dening sang peksi, mila detik setunggal saking kelestantunan pun nglajeng."

"Sampeyan sampun mangsul telu pitakenan kula sacara bijak," tembung sang ratu, "uga konjuk salajengipun sampeyan badhe gesang sareng kula ing istana, uga kula badhe numindakake sampeyan dados anak kula piyambak."


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Anak Gembala yang Bijaksana