Cerita Rakyat Sangkuriang dalam Bahasa Jawa


Awale dipunceriosaken ing kahyangan enten sapasang dewa uga dewi ingkang ndamel kalepatan, mila dening Sang Hyang tunggil piyambake sedaya dikutuk mandhap datheng bumi lebet wujud kewan.

Sang dewi berubah dados andhapan (celeng) nduwe nami celeng Wayung Hyang, sawegaken sang dewa berubah dados segawon nduwe nami pun Tumang. piyambake sedaya kedah mandhap datheng bumi nglampahaken hukuman uga bertapa mit pangapuntenan kajengipun saged wangsul datheng wujudnya dados dewa-dewi wangsul.

Dipunceriosaken menawi ratu Sungging Perbangkara madya kesah berburu. ing madya wana Sang ratu mbucal toya seni ingkang tertampung lebet ron caring (keladi wana), lebet versi benten kanamanaken toya kemih sang ratu tertampung lebet batok krambil.

Cerita Rakyat Sangkuriang dalam Bahasa Jawa
Cerita rakyat nusantara Sangkuriang dari Sunda.

Andhapan estri nduwe nami Celeng Wayung Hyang ingkang madya bertapa saweg kengelakan, piyambakipun lajeng tanpa sengaja nginum toya seni sang ratu wau. Wayung Hyang sacara ajaib ngandheg uga babaran satiyang bayi ingkang elok, amargi ing dasarnya piyambakipun yaiku satiyang dewi.

Bayi elok punika dipunpanggihaken ing madya wana dening sang ratu ingkang mboten ngelingi menawi piyambakipun yaiku putrinya. Bayi estri punika dipunbekta datheng keraton dening bapakipun uga dipunsukani nami Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tuwuh dados kenyo ingkang sanget elok jelita. kathah para ratu uga pangeran ingkang kersa njambenipun, nanging satiyanga mboten enten ingkang katampi.

Akhiripun para ratu sami berperang ing antawis sesaminipun. Dayang Sumbi pun inggil panedhanipun piyambak mengasingkan badan ing setunggal bukit dipunkancani seekor segawon jaleran yaiku pun Tumang.

Nalika saweg nyamleng menenun bebed, torompong (torak) ingkang madya dipunginakaken bertenun bebed dhawah mengandhap bale-bale. Dayang Sumbi amargi rumaos lumuh, terlontar ucapan tanpa dipunmanah riyen, piyambakipun ngujar sinten pun ingkang mendhetaken torak ingkang dhawah menawi berjenis kelamin kakung, badhe dipundadosaken semahipun, menawi estri badhe dipundadosaken saudarinya.

Pun Tumang mendhetaken torak uga dipunsukakna dhateng Dayang Sumbi. akibat tembunganipun punika Dayang Sumbi kedah nyepeng kekah supaosan uga ujaripun, mila piyambakipun pun kedah emah-emahi pun Tumang. amargi isin, keraton mengasingkan Dayang Sumbi datheng wana konjuk gesang namung dipunkancani pun Tumang.

Ing dalu wulan purnama, pun Tumang saged wangsul datheng wujud sejatosipun dados dewa ingkang tampan, Dayang Sumbi ndugi piyambakipun supena bercumbu kaliyan dewa ingkang tampan ingkang sayektos yaiku wujud sejatos pun Tumang. mila Dayang Sumbi akhiripun babaran bayi kakung ingkang dipunsukani nami Sangkuriang. Sangkuriang tuwuh dados anak ingkang kiyat uga tampan.

Mukawis nalika Dayang Sumbi madya mengidamkan tedha manah ngampun, mila piyambakipun ngengkenaken Sangkuriang dipunkancani pun Tumang konjuk berburu datheng wana. saksampune semanten dangu Sangkuriang berburu, nanging mboten nampak kewan buruan seekorpun. ngantos akhiripun Sangkuriang ningali seekor andhapan ingkang lema minggat.

Sangkuriang ngengken pun Tumang konjuk mbujeng andhapan ingkang jebulna yaiku Celeng Wayung Hyang. amargi pun Tumang nepangi Celeng Wayung Hyang yaiku eyang putri saking Sangkuriang piyambak mila pun Tumang banggi. amargi kesal Sangkuriang ngajrih-nakuti pun Tumang kaliyan jemparing, nanging sacara mboten sengaja anak jemparing ucul uga pun Tumang pajah ketujleb anak jemparing.

Sangkuriang bingung, lajeng amargi mboten saged kewan buruan mila Sangkuriang pun mbeleh badan pun Tumang uga mendhet manahipun. manah pun Tumang dening Sangkuriang dipunsukakna dhateng Dayang Sumbi, lajeng dipunmangsak uga dipuntedhanipun. saksampune Dayang Sumbi nyumerepi menawi ingkang dipuntedhanipun yaiku manah pun Tumang, semahipun piyambak, mila kedukanipun pun memuncak mawi-merta sirah Sangkuriang dipungebag kaliyan sendhok ingkang kedamel saking tempurung krambil dadosipun tatu.

Sangkuriang kajrihan uga mlajar mengker griya. Dayang Sumbi ingkang menyesali damelanipun sampun mengusir anakipun, madosi uga nimbali-nimbali Sangkuriang datheng wana mitipun konjuk enggal mantuk, nanging Sangkuriang sampun kesah.

Dayang Sumbi sedhih sanget uga mit dhateng Sang Hyang tunggil kajengipun mbenjing dipunpanggihakenaken wangsul kaliyan anakipun. konjuk punika Dayang Sumbi nglampahaken tapa uga pajeng namung nedha tuwuh-tuwuhan uga sayuran entah (lalapan). Sangkuriang piyambak kesah mengembara ngepang donya. Sangkuriang kesah ngguru dhateng kathah pertapa sakti, dadosipun Sangkuriang sakmenika sanes bocah malih, nanging sampun tuwuh dados satiyang pemuda ingkang kiyat, sakti, uga gagah perkasa.

Saksampune semanten dangu mlampah datheng arah wetan akhiripun ngantosa ing arah kilen malih uga tanpa eling sampun tiba wangsul ing panggen Dayang Sumbi, ibunipun wonten. Sangkuriang mboten nepangi menawi putri elok ingkang dipunpanggihaken piyambakipun yaiku Dayang Sumbi - ibunipun. amargi Dayang Sumbi numindakake tapa uga pajeng namung nedha taneman entah, mila Dayang Sumbi dados tetap elok uga awet enem.

Dayang Sumbi pun nguginipun mboten ngelingi menawi sang ksatria tampan punika yaiku putranya piyambak. lajeng kaping kalih insan punika ngasih mesra. kala Sangkuriang madya bersandar mesra uga Dayang Sumbi nyerat rambut Sangkuriang, tanpa sengaja Dayang Sumbi nyumerepi menawi Sangkuriang yaiku putranya, kaliyan tanda tatu ing sirahipun, bekas gebagan sendhok Dayang Sumbi. parandosipun Sangkuriang tetap meksa konjuk emah-emahanipun.

Dayang Sumbi sakiyat tenaga ngupados konjuk menolak. mila piyambakipun pun bersiasat konjuk menentukan syarat jamben ingkang mboten bokmenawi dipunkebaki Sangkuriang. Dayang Sumbi nedha kajengipun Sangkuriang ndamelaken baita uga telagi (tlagi) lebet wanci sadalu kaliyan membendung lepen Citarum. Sangkuriang nyagahanipun.

Mila dipundamela baita saking setunggal wit ingkang tuwuh ing arah wetan, tunggul/baku wit punika berubah dados redi Bukit Tanggul. rincikipun ditumpukkan ing sisih kilen uga dados redi Burangrang. kaliyan bantuan para guriang (makhluk lembat), bendungan pun hampir rampung dipunnyambut damelaken. nanging Dayang Sumbi mit dhateng Sang Hyang tunggil kajengipun pangangkah Sangkuriang mboten kelampahan.

Dayang Sumbi ndhawahaken helai bebed boeh rarang (bebed pethak pikantuk tenunannya), mila bebed pethak punika bercahaya kados fajar ingkang merekah ing ufuk wetan. Para guriang makhluk lembat anak buah Sangkuriang kajrihan amargi ndugi dinten awiti enjang, mila piyambake sedayaa mlajar ngical bersembunyi ing lebet siti.

Amargi sande ngebaki syarat Dayang Sumbi, Sangkuriang dados gusar uga mengamuk. ing puncak kedukanipun, bendungan ingkang wonten ing Sanghyang Tikoro dijebolnya, sumbat aliran lepen Citarum dilemparkannya datheng arah wetan uga menjelma dados redi Manglayang. toya Talaga Bandung pun dados surut wangsul. baita ingkang dipunnyambut damelaken rekaos-rekaos ditendangnya datheng arah ler uga berubah wujud dados redi Tangkuban baita.

Sangkuriang terus mbujeng Dayang Sumbi ingkang mlajar menghindari bujengan anakipun ingkang sampun kecalan manah sarasipun punika. Dayang Sumbi hampir tempen dening Sangkuriang ing redi Putri uga piyambakipun pun mit dhateng Sang Hyang tunggil kajengipun milujengaken piyambakipun, mila Dayang Sumbi pun berubah dados setangkai sekar jaksi. wodening Sangkuriang saksampune ngantos ing setunggal panggen ingkang kanaman kaliyan Ujung berung akhiripun ngical datheng alam gaib (ngahiyang).


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Sangkuriang dalam Bahasa Jawa