Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Kesehatan


Assalamualaikum Wr.Wb. ingkang ingkang dibektosi ibu/bapak mustaka sekolah. ingkang kawula bektosi bapak ugi ibu guru SMP/SMA beserta jajarannya ingkang kawula gandrungi rencang-rencang ugi rayi-rayi sedaya.

Setunggal-tama, sumanggaa kita sedaya panjatkan syukur ingkang tiada kendel-kendelipun inggil kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyaosaken nikmat ingkang tiada tara dhateng kita sedaya dadosipun kita sedaya saged kagem ndhatengi panggihan wonten dinten menika. mawi Shalawat beserta salam mugi-mugi salajeng tercurah dhateng kasih Allah SWT ingkang dados tauladan kita sedaya ugi salajeng kita sedaya mangkekaken syafaatnya dipundinten akhir.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Kesehatan
Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Kesehatan.

Matur sembah nuwun dhateng bapak ugi ibu guru inggil kesempatan ingkang sampun dipunparingna dhateng kawula, izinkan kawula berpidato ngengingi “kasarasan salira” wonten dinten ingkang sae menika.

Bapak ugi ibu guru ingkang kawula bektosi mawi rencang-rencang ingkang kawula banggakan. Waluya ngrupikaken kawontenan dipunpundi salira kita sedaya lebet kondisi ingkang stabil ugi sae mawi maksimal kagem numindakaken ngados aktivitas. lebet hal menika saged dipunngendikakaken menawi ngreksa “kasarasan salira” yaiku dipunpundi ngreksa kondisi salira utawi salira kita sedaya lebet kawontenan ingkang stabil utawi mboten gampil ngalami ewah-ewahan saupakara signifikan.

Ngreksa kasarasan salira sangeta wigatos kagem saben makhluk sugeng. kenging punapa? amargi menawi salira kita sedaya waluya, lebet numindakaken ngados aktivitaspun mboten badhe ngalami kendala ingkang nduwe artos. dadosipun salira kita sedaya badhe numindakaken aktivitas saupakara produktif saben dintenipun tanpa ajrih tempuh sesakit ringan kresaa awrat.

Wingkingan menika kathah dipunantawis kita sedaya ingkang miwiti mboten pradunten majeng kasarasan salira kita sedaya, hal menika saged dipunmriksa saking gaya sugeng, pola dhahar mawi kirangipun berolahraga. kados kapriksan, salira manusia sakasinggihanipun rentan majeng sesakit, mila saking punika kita sedaya dipunkedahaken pinter lebet ngreksa kasarasan. sakasinggihanipun kathah upakara ingkang saged kita sedaya tumindakaken kagem ngreksa kasarasan salira kita sedaya.

Salira ingkang waluya ngrupikaken idaman sedaya priyantun, punapa dadosipun menawi salira kita sedaya gampil tempuh sesakit.

Saged kita sedaya bayangkan badhe rekaosipun kita sedaya numindakaken ngados aktivitas saben dintenipun. kagem punika sumangga kita sedaya tumindakaken upakara-upakara sederhana menika kagem tetap ngreksa salira kita sedaya tetap waluya.

Setunggal, kita sedaya kedah ngreksa pola dhahar kita sedaya saupakara teratur. menika ingkang wigatos lebet sugeng kita sedaya. amargi dhaharan ngrupikaken sumber energy ingkang dibetahaken dening salira. Mengkonsumsi dhaharan mbotena kedah kathah, sayangipun kala dhahar samikaken kaliyan kondisi mawi dhahar saupakara teratur.

Kaping kalih, kita sedaya kedah ngreksa kesbersihan. kadang kala kita sedaya asring ngalimenganaken keresikan salira kita sedaya dipunamargi aken keribetan ingkang kita sedaya kagungani. kersanipun mboten gampil tempuh sesakit, badhenipun sadereng dhahar sasaenipun kita sedaya mijik rumiyen ugi pastikan dhaharan ingkang kita sedaya konsumsi dipunmangsak saupakara matang.

Ketiga, berolahraga saupakara teratur. kathah priyantun nggalih kagem ngreksa kasarasan mbetahaken biaya ingkang agung. Padahal menawi kita sedaya kreatif kita sedaya saged berolahraga kaliyan meminimalisir ingkang ngenjawen yakni kaliyan mlajeng keliling kompleks utawi bersepeda. mbasi kemriksa sederhana, sayangipun menawi kita sedaya tumindakaken saupakara rutin ugi teratur, punika badhe efektif.

Kaping sekawan ugi ingkang terakhir yaiku mirengaken soal gaya sugeng kita sedaya, kados ingkang kita sedaya kemangertosi dewasa menika gaya sugeng seseorang saged mempengaruhi kasarasan kita sedaya kados ; ngeses, unjukan beralkohol, ugi asringipun ndhahar dhaharan enggal caos.

Kagem kalangan timur kala menika kaliyan numuti gaya sugeng makoten sangeta keren, sayangipun piyambakipun sedaya mboten mangertos kados pundi efek ugi dampaknya dimasa ingkang badhe rawuh. Gaya sugeng ingkang klintu makoten patutnya kita sedaya hindari kersanipun salira kita sedaya mboten gampil tempuh sesakit.

Hal ingkang paling wigatos yaiku ngemuti artos wigatosipun ngreksa kasarasan salira, saksampune ngemuti hal punika mila mboten rekaos kagem kita sedaya numindakaken upakara-upakara ingkang sampun kawula ngantosaken dipuninggil. ugi sadereng kawula mengakhiri pidato menika, setunggal pesan kawula “reksaa kasarasan salira kita sedaya, kagem masa ngajeng kita sedaya”.

Semanten pidato kawula, mohon dipunapuntenaken menawi wonten kalepatan ugi kekirangan. Wassalamualaikum Wr.Wb.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Kesehatan