Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Memperingati Hari Kartini 21 April


Contoh Pidato Bahasa Jawa - Assalamualaikum WRWB, wilujeng enjang dhatengaken sisan. Setunggal mangga kita sedaya haturkan raos syukur dhateng Allah SWT amargi kaliyan rahmatnya kita sedaya taksih dipunsukani kesempatan ngempal ing ngriki menika lebet setunggal elingan dinten ibu Kartini ingkang dipunelingakeni saben udhar 21 April.

Sholawat uga Salam mugi-mugi salajeng terhaturkan dhateng Nabi Muhammad SAW. menyambut dinten lair Kartini ingkang sampun berjuang lebet kegesangan estri lebet hal in emansipasi estri, mangga kita sedaya evauasi napa kita sedaya dados estri sampun nuladha piyambakipun.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Memperingati Hari Kartini
Tiga bersaudara Kartini, Kardinah, Roekmini.

Kaliyan dhatengipun wangsul dinten niki, udhar 21 april dados dinten Kartini, lebet kesempatan niki kula nduwe pangangkah badhe ngantosaken pesan sahubungan kaliyan tema kaping kita sedaya niki, tentu kamawon hubungan kaliyan sosok satiyang estri lebet kegesangan, keluarga, masyarakat kersaa instansi nagari kaliyan meneladani ibu Kartini.

Piyambakipun yaiku sosok ingkang dipuntepang dados satiyang pejuang hak hak estri ingkang riyen taksih paling wingking uga tertindas, kaliyan tuladha ingkang piyambakipun kemukakakan akhiripun estri alon alon nyagedaken kesetaraan jender, nanging lebet kasus niki justru estri badhe gampil dipuntumindakakekaken sacara mboten sewajarnya dening kaum jaler.

Pangangkah kula dipunmriki yaiku, angsal kamawon satiyang estri nyambut damel, sekolah, kesah dimanapau benjing menapaa amargi estri sampun mboten malih terkekang dipunlebet griya, nanging njagi badan wigati kunjuk estri, mboten semerta merta emansipasi estri kedah ndamel estri njangkah kekekaliyanen gampil pisan kebekta pergaulan bebas.

Kita sedaya kedah elingaken poin niki dhateng anak anak estri kita sedaya, amargi pangangkah saking emansipasi estri mboten kengrika, nanging lebet segi hal positif saged dipunginakaken sabenan saking estri punika piyambak lebet permasalahan ingkang enten, ing lingkungan saking keluarga ngantos nagari, estri ingkang mulia sanes estri andhapan, estri mulia yaiku ingkang saged uga kendhel njagi hak uga aosipun.

Mila saking punika, ing momen dinten Kartini niki mangga kta evaluasi napa, kita sedaya, putri kita sedaya, sampun dados sosok estri ingkang dipunpangangkahaken Kartini? mekaten ugi kaliyan putra kita sedaya napa sampun nyenyukani posisi estri lebet taraf ingkang leres yakni mboten melecehkan status gender. mugi-mugi kamawon sanguh.

Mugi-mugi kaliyan entenipun emansipasi estri nglintu mboten ndamel regi badan estri dados andhap uga justru sawalikipun.

Semanten saking kula, mit apunten menawi enten kalepatan sanjang tembung, menawi enten leresipun mila saking Allah SWT, uga menawi kathah kalepatan mila saking kula piyambak. Wassalamualaikum WRWB.

Demikian Contoh Pidato Bahasa Jawa Memperingati Hari Kartini 21 April. Semoga bisa membantu siapa saja yang kebetulan membutuhkan informasi terkait. Contoh Pidato Bahasa Jawa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Memperingati Hari Kartini 21 April