Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Perpisahan Sekolah dalam Bahasa Jawa


Sapihan kelas ngrupikaken kenangan ingkang badhe sampun ditanem tebih datheng masa-masa ingkang badhe datheng, punapa? amargi ing kala kesebat kondisi psikologis uga mental anak-anak saweg lebet masa ingkang kebak kaliyan persahabatan.

Contoh Pidato Perpisahan Sekolah dalam Bahasa Jawa
Perpisahan sekolah, awal baru menuju masa depan.

Sarehdenten punika, punika niki tuladha pidato sapihan kelas ingkang sampun dipunjagikaken mugi-mugi saged dipunkanggekaken sami kaliyan mestinya, uga mugi-mugi saged mbiantu samang ingkang saweg mbetahaken piyambakipun.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(mangga pileh Mukodimah Pidato ingkang dipunremeni)

Ingkang kami bektosi, bapak/ibu kepala sekolah

Ingkang kami bektosi, bapak/ibu guru

Ingkang kami bektosi, bapak/ibu komite sekolah uga tamu ulem-ulem

Mawi kanca-kanca ingkang berbahagia

Setunggal-tama, manggaa kita sedaya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, ingkang sampun melimpakan berkah uga hidayah Nya dhateng kita sedaya. kita sedaya sampun dipunsukani umur panjang uga kesarasan ingkang sampun saprayoginipun kita sedaya syukuri.

Mboten kesupen ugi, kita sedaya haturkan shalawat mawi salam dhateng junjungan kita sedaya nabi mulia Muhammad SAW. mugi-mugi kita sedaya nyaged syafaat piyambakipun ing dinten akhir mangke. Amin.

Dhatengaken sisan ingkang kami bektosi, kula ngadeg ing mriki, sela kula wakilan saking kanca-kanca kelas, mugi-mugi diperkenankan konjuk ngantosaken beberapa patah tembung ingkang bokmenawi sanguh makili isi manah kami.

Tiada tembung ingkang prayogi diucapakan kajawi Alhamdulillah hirrobbil alamin, kala niki kami sampun ndumugekaken pamucalan sekolah dasar niki kaliyan pikantuk ingkang mboten nguciwakaken.

Sedaya nyambut damel atos kami kaliyan bantuan bapak/ibu guru uga doa tiyang sepuh kami ingkang tiada nate putus, sampun terbayar lunas kaliyan acara sapihan kelas dinten niki, ingkang nyamangaken menawi sedaya siswa kelas 6 sampun lulus kaliyan sae.

Dhateng sedaya bapak/ibu guru, mboten enten tembung malih ingkang sanguh kami ucapkan, kajawi raos syukur kami sampun nggadhahi tiyang sepuh kaping kalih kami ingkang nresnani kami, membimbing, uga mucal kami kaliyan sakebak manah.

Kami menghaturkan ucapan terimaksih ingkang salebet-lebetipun inggil sedaya lelabetan ingkang sampun bapak/ibu sukakna dhateng kami, sae punika wanci, manahan, bahkan kesabaran ingkang mboten berujung. Terimakasih inggil sedaya elmi, sae punika seserepan, manah pekerti, uga agami ingkang sampun dipunsukakna dhateng kami.

Terimaksih konjuk sedaya doa ingkang salajeng bapak/ibu panjatkan konjuk anak-anak ingkang bandel niki. Terimakasih konjuk sedaya raos kuwatos ingkang bapak/ibu raosaken kala aos kami jeblok uga prestasi kami mandhap. Terimakasih inggil sedaya surungan semangat sinau ingkang sampun digelontorkan dhateng kami saben dinten, bahkan saben wanci.

Dhateng ibu Sinta, sela kula wali kelas ingkang kami sanget tresnani, terimakasih sampun purun dados ibu kunjuk kami ingkang bandel niki. Terimakasih konjuk sedaya asih tresna tulus ingkang sampun ibu sukakna salebetipun niki. ibu yaiku ibu kaping kalih kunjuk kami ingkang sampun mboten enten bedanipun kaliyan ibu kami piyambak.

Bapak/ibu guru ingkang kula tresnani, apuntenaken anak-anak sampeyan ingkang bandel niki. salebetipun nduwe taun-taun kami ing mriki, kami salajeng ngewed-ewedi bapak/ibu kaliyan sedaya tingkah pajeng kami ingkang mesti asring ndamel bapak/ibu guru jengkel, duka, bahkan nyedhih. Terimakasih konjuk mboten membenci kami. Terimaksih konjuk salajeng membalas kembelingan kami kaliyan asih tresna ingkang tulus.

Terimakasih konjuk salajeng ngelingaken kami kaliyan wicanten uga hukuman-hukuman alit dados pepenget kunjuk kami. sedaya punika badhe kami dadosaken dados cemethi konjuk dados anak ingkang langkung sae.

Bapak/ibu guru tresna, doakan kami, anak-anak bandel niki, konjuk sanguh nerusaken prestasi ing tingkat pamucalan ingkang langkung inggil. Doakan kami konjuk sanguh meraih cita-cita kami uga dados anak kebanggaan bangsa ingkang salajeng mbektos. Jasa bapak/ibu guru mboten ta nate kegantos.

Mekaten tembung pamit saking kami. mit apunten menawi enten tembung yg kirang berkenan ing manah dhatengaken sisan. Terimakasih.

Akhir tembung, wabilahi taufik walhidayah

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Perpisahan Sekolah dalam Bahasa Jawa