Cerkak Bahasa Jawa, Sejarah, Struktur, dan Etimologi Macapat dalam Bahasa Jawa


Ing umumme macapat dipunartosaken dados maca papat-papat (maos sekawan-sekawan), yaiku pangangkahipun cara maos terjalin saben sekawan suku tembung. nanging niki sanes setunggal-setunggalipun artos, penafsiran bentenipun enten ugi. satiyang pakar Sastra Jawi, Arps menguraikan beberapa artos-artos bentenipun ing lebet bukunya sekar in two traditions.

Kajawi ingkang sampun kanaman ing inggil niki, artos bentenipun piyambakipun menawi -pat merujuk dhateng wilangan tanda diakritis (sandhangan) lebet aksara Jawi ingkang relevan lebet panyekaran macapat.

Sejarah, Struktur, dan Etimologi Macapat dalam Bahasa Jawa
Wiyosan Macapat Lahirnya Sri Sultan HB VII.

Lajeng miturut Serat Mardawalagu, ingkang dikarang dening Ranggawarsita, macapat ngrupikaken singkatan saking frasa maca-pat-sekar ingkang artosipun piyambakipun "nyekaraken nada kaping sekawan". kajawi maca-pat-sekar, taksih enten malih maca-sa-sekar, maca-ro-sekar uga maca-tri-sekar.

Konon maca-sa klebet kategori paling sepuh uga diciptakan dening para Dewa uga dipunmandhapaken dhateng pandita Walmiki uga dipunkathahaken dening sang pujangga istana Yogiswara saking kebadan. jebulna niki klebet kategori ingkang sakmenika kanaman kaliyan nami sekar gedhé.

Maca-ro klebet tipe sekar gedhé ing pundi wilangan bait saben pupuh sanguh kirang saking sekawan sementara wilangan sukukata lebet saben bait mboten salajeng sami uga diciptakan dening Yogiswara. Maca-tri utawi kategori ingkang ketelu yaiku sekar madyan ingkang konon diciptakan dening Resi Wiratmaka, pandita istana Janggala uga disempurnakan dening Pangeran Panji Inokartapati uga sedherekipun.

Uga akhiripun, macapat utawi sekar cilik diciptakan dening Sunan Bonang uga dipunmandhapaken dhateng sedaya wali. sacara umum dipunkintenakenaken menawi macapat muncul ing akhir masa Majapahit uga dipunawitinipun pengaruh Walisanga, nanging hal niki namung sanguh dipunginemaken konjuk situasi ing Jawi madya.

Amergi ing Jawi wetan uga Bali macapat sampun dipuntepang sadereng dathengipun Islam. dados tuladha enten setunggal teks saking Bali utawi Jawi wetan ingkang dipuntepang kaliyan judul Kidung Ranggalawé dipunginemaken sampun rampung sinerat ing taun 1334 Masehi.

Nanging ing sisi benten, tarikh niki disangsikan amargi karya niki namung dipuntepang versinya ingkang langkung mutakhir uga sedaya naskah ingkang ngewrat teks niki asalipun saking Bali. Sementara punika ngengingi umur macapat, paling utami hubunganipun kaliyan kakawin, pundi ingkang langkung sepuh, enten kalih pamanah ingkang benten. Prijohoetomo mamanah menawi macapat ngrupikaken mandhapan kakawin kaliyan sekar gedhé dados pantawis.

Pamanah niki disangkal dening Poerbatjaraka uga Zoetmulder. miturut kaping kalih pakar niki macapat dados metrum geguritan sejatos Jawi langkung sepuh umuripun daripada kakawin. mila macapat enggal muncul saksampune pengaruh India tambah pudar.

Setunggal karya sastra macapat biyasanipun dipunpara dados beberapa pupuh, sementara saben pupuh dipunpara dados beberapa ing. saben pupuh ngginakaken metrum ingkang sami. Metrum niki biyasanipun tergantung dhateng watak isi teks ingkang dipunceriosaken.

Wilangan ing saben pupuh benten-beda, tergantung majeng wilangan teks ingkang dipunginakaken. Sementara saben ing dipunpara malih dados larik utawi gatra. Sementara saben larik utawi gatra niki dipunpara malih dados suku tembung utawi wanda. saben gatra dados nggadhahi wilangan suku tembung ingkang tetap uga rampung kaliyan setunggal vokal ingkang sami ugi.

Tatanan ngengingi pangginan wilangan suku tembung niki dipunsukani nami guru wilangan. Sementara tatanan pangrasukan vokal akhir saben larik utawi gatra dipunsukani nami guru sekar.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Sejarah, Struktur, dan Etimologi Macapat dalam Bahasa Jawa